Hur gör man en lönekartläggning ?

En lönekartläggning behöver inte vara svår att göra, men det kräver engagemang och att ni lägger ner tid på att göra den. Arbetet med lönekartläggning kan delas upp i olika steg och bör göras systematiskt och så enkelt som möjligt.

Så gör du en lönekartläggning steg för steg:

1.Lagkrav

Lönekartläggning är ett lagstadgat krav och syfte med lönekartläggning är att  upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Kartläggning ska ske i samverkan med med arbetstagarrepresentanterna. Börja med att läsa mer  i diskrimineringslagen.

2.Sammanställning

Gör en sammanställning av de faktorer som påverkar de anställdas lön och förmåner (exempel: kriterier, policies, riktlinjer, kollektivavtal, bonusmodeller, belöningssystem etc).Vilka lönebegrepp ska användas? Vilka ska vara med?

3.Gruppindelning

Gör en gruppindelning av arbetstagarna med hänsyn till arbetsuppgifterna. Arbetstagare som har lika arbetsuppgifter ska tillhöra samma grupp. En gruppindelnings ska göras även för likväriga arbeten. En arbetsvärdering är en systematisk metod för att bedöma kraven på olika arbeten inom organisationen och jämföra dessa för att se om de kan betraktas som likvärdiga.

4.Arbetsvärdering

Detta steg kan underlättas av ett verktyg eller system då det kan vara svårt att värdera olika arbeten och dess krav. De krav som skall tas i beaktning är: kunskaper och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden.

5.Kvinnodominerande arbeten

Eftersom syftet med kartläggningen och analysen av löner är att upptäcka och åtgärda löneskillnader som har samband med kön, är nästa steg att notera de arbeten som är kvinnodominerade. Ett arbete är kvinnodominerat om det till minst 60 procent utövas av kvinnor.

Därefter ska löneläget för vart och ett av de kvinnodominerade arbetena jämföras med löneläget för vart och ett av de likvärdiga eller lägre värderade arbetena som inte är kvinnodominerade. Det är arbetet som helhet som ska jämföras med andra arbeten. Osaklig lön kan till exempel drabba även män i kvinnodominerade arbeten.

6.Analys av löneskillnader

Undersök om det föreligger löneskillnader på grund av t ex kön, ålder för de som har lika arbete eller likvärdiga arbeten. Analysera lönespridning & löneutveckling för varje arbete, könsfördelat. Kolla på medellön & och medianlön.

Finns det osakliga löneskillnader och måste rättas till genom aktiva åtgärder. Lönejusteringar ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.

7.Skriftlig handlingsplan

Om du som arbetsgivare har fler än 10 anställda ska en skriftlig handlingsplan upprättas. Där redovisas resultatet av kartläggningen och analysen, samt vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå jämställda löner för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

8.Följ upp och använd resultatet

Följ upp och åtgärda. Det huvudsakliga målet med lönekartläggning är att se till att samtliga anställda oavsett kön får en sakligt satt lön. Men företag kan ha nytta av resultatet i strategiska arbetet. Det är lönsamt att ha ett helhetsgrepp om era största utgiftsposter.

Vi hjälper våra kunder att undersöka om deras löner är marknadsmässiga , att följa löneutvecklingen övertiden, att analysera löner på koncernnivå mm.

Ta hjälp av en expert

De flesta stora arbetsgivare använder med fördel någon form av systemstöd eller webbverktyg. Ni kan också spara tid och underlätta arbetet genom att ta hjälp av en lönekartläggningsexpert.

Använd våra produkter eller anlita OSS så får du ett material som inte blir liggande i skrivbordslådan.

Med vår programstöd väcker vi ditt intresse för förbättring och utveckling av ditt bolag. Det är kundens behov som styr hur vi går tillväga.

Vi kan hjälpa dig enbart med analysdelen eller så outsourcar ni hela kartläggningen med samtliga moment till oss.