Hur gör man en lönekartläggning ?

En lönekartläggning behöver inte vara svår att göra, men det kräver engagemang och att ni lägger ner tid på att göra den. Arbetet med lönekartläggning kan delas upp i olika steg och bör göras systematiskt och så enkelt som möjligt.

Vi har tagit fram en projektplan för lönekartläggning i 7 steg. Projektplanen för att ta fram en lönekartläggning kan ni genomföra på egen hand eller med hjälp av våra konsulter.

De 7 stegen för lönekartläggning:

Steg 1:Förstå vad lönekartläggning handlar om och varför den ska göras

Samhället präglas av invanda normer och värderingar vare sig vi vill eller inte. En del värderingar och föreställningar har också flutit in i arbetslivet och i lönesättningen. 

Lönekartläggning är ett lagstadgat krav och syfte med lönekartläggning är att  upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Kartläggning ska ske i samverkan med med arbetstagarrepresentanterna. Börja med att läsa mer  i diskrimineringslagen.

Kom överens med din arbetsgivare om samverkansformerna. Gör en plan hur arbetet ska bedrivas och vilka som ska ingå i arbetet. Skapa en arbetsgrupp som kan besluta om arbetsprocessen. Planera så att ni hinner göra ett grundligt arbete för det har ni igen vid kommande kartläggningar.

Steg 2: Sammanställning av bestämmelser och praxis om lön

Gör en sammanställning av de faktorer som påverkar de anställdas lön och förmåner . Det handlar om att ta fram underlaget till arbetet: lönebestämmelser och praxis, förmåner på företaget, kollektivavtal, lönelistor mm. Analysera sedan dessa bestämmelser och praxis utifrån kön. Är faktorerna könsneutrala och tillämpas de på samma sätt för kvinnor och män med lika eller likvärdigt arbete?

Steg 3: Kartläggning och analyser av lika arbeten

Gör en gruppindelning av arbetstagarna med hänsyn till arbetsuppgifterna. Arbetstagare som har lika arbetsuppgifter ska tillhöra samma grupp.Alla arbetstagare ska omfattas av gruppindelningen. Anställningsformen har ingen betydelse.Arbetsgivaren ska därefter analysera om det finns löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete.

Steg 4: Kartläggning och analys av likvärdiga arbeten & kvinnodominerade yrken

En gruppindelnings ska göras även för likvärdiga arbeten. För att bedöma om det är två arbeten är likvärdiga behöver arbetsgivaren göra en arbetsvärdering.  Detta steg kan underlättas av ett verktyg eller system då det kan vara svårt att värdera olika arbeten och dess krav. De krav som skall tas i beaktning är: kunskaper och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden. När kartläggningen är klar ska arbetsgivaren analysera om det finns löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete.

Eftersom syftet med kartläggningen och analysen av löner är att upptäcka och åtgärda löneskillnader som har samband med kön, är även viktigt att notera de arbeten som är kvinnodominerade. Ett arbete är kvinnodominerat om det till minst 60 procent utövas av kvinnor. Därefter ska löneläget för vart och ett av de kvinnodominerade arbetena jämföras med löneläget för vart och ett av de likvärdiga eller lägre värderade arbetena som inte är kvinnodominerade. Det är arbetet som helhet som ska jämföras med andra arbeten. Osaklig lön kan till exempel drabba även män i kvinnodominerade arbeten.

Steg 5: Löneanalys ur fler synviklar

Vi tycker att mans ka passa på och även göra en löneanalys som är mer än lönekartläggning . För flera insikter kan ni göra kostandsanalyser, jämföra era löner med markanden, andra företag i samma branch mm.

Steg 6 Skriftlig handlingsplan

Om du som arbetsgivare har fler än 10 anställda ska en skriftlig handlingsplan upprättas. Där redovisas resultatet av kartläggningen och analysen, samt vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå jämställda löner för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

Om det identifierats behov av lönejusteringar ska dessa kostnadsberäknas. Kostnaden anges lämpligtvis som kr/månad eller kr/år. Vidare ska åtgärderna tidplanernas. När det gäller lönejusteringar är målsättningen att de ska vara genomförda inom ett till tre år.Slutligen ska en redovisning och utvärdering av de åtgärder som planeras i den handlingsplan som för närvarande upprättas, föras in i nästa handlingsplan som upprättas inom ett år.

Steg 7: Följ upp handlingsplanen och använd resultatet

Följ upp och åtgärda. Det huvudsakliga målet med lönekartläggning är att se till att samtliga anställda oavsett kön får en sakligt satt lön. Men företag kan ha nytta av resultatet i strategiska arbetet. Det är lönsamt att ha ett helhetsgrepp om era största utgiftsposter.

Kom ihåg!

Genom en lönestruktur som förhåller sig till faktiska och objektiva lönekriterier ökar sannolikt motivationen och engagemanget hos dina medarbetare.

Ta hjälp av en expert

De flesta stora arbetsgivare använder med fördel någon form av systemstöd eller webbverktyg. Ni kan också spara tid och underlätta arbetet genom att ta hjälp av en lönekartläggningsexpert.

Använd våra produkter eller anlita OSS så får du ett material som inte blir liggande i skrivbordslådan. Med vår programstöd väcker vi ditt intresse för förbättring och utveckling av ditt bolag. Det är kundens behov som styr hur vi går tillväga.

För de flesta är det svåraste att börja med en lönekartläggning. Med vår programstöd hjälper vi våra kunder att ta fram nuläget och när man har det framför sig brukar det vara både lättare och roligare att inleda processen.

Vill du slippa sammanställa och räkna om lönedata i Excel , hör av dig till oss ! Maila till info@hrfokus.se eller ring 070 523 47 80