Vi kan HR-Nyckeltal!

Divport_startbild

Vi på HR Fokus har hjälpt över 200 kunder med olika HR-Nyckeltal och kan vara ett bollplank för er när det gäller hur ni ska mäta och ta fram era  HR-Nyckeltal.

HR-Nyckeltal med HR-Boxen

HR-Boxen är från grunden byggd för att kunna ta fram HR-statistik och nyckeltal inom HR-området.

”All” information från lönesystemet databas hämtas in till HR-Boxens databas och kan där lagras:

  • över valfri tid
  • över organisationsgränser ( för att kunna ta fram data för koncerner med många bolag)
  • från flera olika lönesystem ( ger möjlighet att se t.ex antal anställda i flera länder, lönestruktur i lokala och gemensamma valutor).

All personalhistorik hämtas in till HR-Boxen och skapar också en tabell med en transaktion per anställd och månad, det vi kallar Lönepunkter. Med dessa lönepunkter kan man beskriva förändringar över tidsperioder, t.ex för löneutveckling eller personalomsättning.

Exempel löneutveckling per kvartal med hjälp av lönepunkter:

Löneutveckling_per_kvartal

Exempel personalomsättning per år och anställningsform med hjälp av lönepunkter:

Personalomsättning

Frånvaromatrikel

I HR-Boxens databas skapas en ”frånvaromatrikel”, som kan användas för analys av antal sjuktillfällen, långa frånvaroperioder och kort frånvaroperioder m.m.

Vanliga analyser som våra kunder gör är:

  • Sjukfrånvaro i % totalt, för delat på kön, åldersgrupper, arbetsplatser, yrken m.m.
  • Sjukfrånvaro i antal tillfällen, antal ”friska” och sjuka med fördelning på valfria dimensioner
  • Planerad och oplanerad frånvaro ( sjukdom och VAB)
  • Schemalagda timmar och arbetade timmar med hänsyn till frånvaro m.m.sjukfrånvaro

Kostnadsanalyser

  • Analys per löneart och konteringsbegrepp
  • Kostnadsanalys per årsarbetare
  • Periodjämförelser, innevarande månad jämfört med tidigare period m.m.

HR-Boxen i olika beslutssystem

HR-Boxen används idag för att presentera personalinformation i olika beslutsstödsverktyg. HR-Boxen har en färdig integration med analysverktyget DI-Diver för HR-Nyckeln, men används även tillsammans med andra beslutsstödsystem som QlickView, DivePort m.m.